Bilgi Edinme Formu

  • (*  ) Tc Kimlik :

  • (*) Başvuru Tipi :

  • (*  ) Ad :

  • (*  ) Soyad :

  • (* ) Doğum Yılı :

  • (*) Cevap Tipi :

  • (*   ) Email :

  • (*  ) Telefon : (XXX) XXXXXXX

  • (*  ) Adres : (Max 250 karakter)

  • (*  ) İstenen Bilgi Ve Belgeler : (Max 350 karakter)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

MUĞLA BAROSU olarak Kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Muğla Barosu olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Muğla Barosu ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

1.   Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Muğla Barosu taraflar arasında yapılan anlaşmalar ve sözleşmeler doğrultusunda Muğla Baromuza ibraz edilen bilgilere ulaşımının kolaylığı, müşterinin hizmetlerden sağlıklı bir şekilde erişimi ve gizlilikle saklanmasını sağlar. Muğla Barosu tarafından sunulan hizmet kalitesinin, iyileştirilmesi, kullanım kolaylığı ve sadeleştirilmesi anlamında sistemi her zaman güncel ve aktif halde tutar.

Kişisel verileriniz, Muğla Barosu tarafından sağlanan hizmet gereği otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Muğla Barosu birimleri ve ofisler, internet sitesi, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama verileri, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak ad soyad, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no gibi, ikamet edilen adres ve  mesleki deneyim toplanabilecektir. Muğla Barosu’ nun sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Muğla Barosu hizmetlerini kullanmak amacıyla, internet sayfamızı kullandığınızda, Muğla Barosu veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Muğla Barosunun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Bu kişisel veriler; sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek, ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Muğla Barosu tarafından kullanılmaya devam edilecektir.

2.   İşlenen Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Muğla Barosu söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla Muğla Barosu faaliyetlerinin yürütülmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarla paylaşabilecektir.

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Muğla Barosu olara sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Muğla Barosu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Muğla Barosu’na iletmeniz durumunda Muğla Barosu talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Muğla Barosu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Muğla Barosu’na iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Muğla Barosu’na iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Muğla Barosu KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.muglabarosu.org.tr/Sayfa/4188/basvuru-formu  adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Muslihittin Mah. 12. Sokak No:2/A MENTEŞE/MUĞLA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Muğla Barosuimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir. Bu kapsamda ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her bir sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya karşı verilecek cevabın CD, flaş bellek gibi elektronik kayıt ortamında verilmesi halinde Muğla Barosuimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının gerektirdiği maliyet miktarını geçmeyecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip,

Muğla Barosu tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

 

VERİ SORUMLUSU

 

MUĞLA BAROSU.

Eposta : kvkk@muglabarosu.org.tr

Adres : Muslihittin Mah. 12. Sokak No:2/A MENTEŞE/MUĞLA

TEL : 444 90 48

BARO FAX : 0 252 214 13 47

 

Güvenlik