Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’nin Kısmen İptali Kararı Hakkında TBB 2023/30 Sayılı Duyurusu

5.04.2023 13:34:09
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 30.03.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/30

 

Konu : Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’nin Kısmen İptali Kararı Hakkında.

05.08.2017 gün ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği”nin 7. maddesinin 4, 7 ve 9. fıkraları; 11. maddesi; 12/5. maddesi; 18. maddesinin 5. fıkrasının 2. cümlesi; 22. maddesinin 6 ve 7. fıkraları; 29. maddesinin 2. fıkrası; 32. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Aksi kararlaştırılmamışsa…” ibaresi ile 4. fıkrası; 48. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendinde yer alan “… veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,” ibaresi; 65/2. maddesinin iptali istemiyle açtığımız davada;

Danıştay 10. Dairesinin örneğini ekte sunduğumuz, 22.06.2022 tarih E.2017/2629, K.2022/3442 sayılı kararıyla, Yönetmeliğin 32. maddesi, 2. fıkrasında yer alan “Aksi kararlaştırılmamışsa…” ibaresini, “Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinin 13. ve 20. fıkralarında kurala bağlanan “uzlaştırma müzakerelerinin gizliliği” kuralının, istisnası olmamasına rağmen istisnasını teşkil ederek kanunda öngörülmeyen ve düzenleme yapma yetkisini aşar nitelikte olduğu ve hukuki belirlilik ilkesine aykırılık teşkil ettiği” gerekçesiyle oyçokluğuyla iptaline karar vermiştir.

Yönetmeliğin dava konusu edilen tüm maddelerinin iptali için temyiz kanun yoluna başvurulduğu hususunu bilgilerinize sunar, durumun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

 

Eki : Karar

Son Duyurular

 • Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği’nin yayımı hakkında TBB 2024/36 sayılı duyurusu
  8.05.2024 14:55:19
 • TBB-SYDF “Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları Yönergesi’’ Değişikliği Hakkında TBB 2024/32 sayılı duyurusu
  7.04.2024 16:36:50
 • 24/10/2019 tarihinden sonra hukuk fakültesine kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden önce mezun olanlar saklı kalmak kaydıyla........
  7.04.2024 16:33:00
 • 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un avukatları yükümlü kapsamına alan 2. maddesinde yer alan ilgili ibarenin Anayasa Mahkemesince iptali hakkında TBB 2024/26 sayılı duyurusu
  6.04.2024 16:29:15
 • Türkiye Barolar Birliği ile Aras Kargo arasında yapılan sözleşme hk.
  29.02.2024 08:37:05
 • Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı Hakkında TBB 2024/14 sayılı Duyurusu
  12.02.2024 09:13:37
 • 2024 Yılı Vekalet Pulu
  5.01.2024 11:47:26
 • Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Değişikliği Hakkında
  8.12.2023 10:23:20