6183 Sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranması hk. TBB sayılı duyurusu2022/47

27.06.2022 15:22:43
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 20.06.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

 

DUYURU NO:2022/47

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 08.06.2022 tarih ve 1263879 sayılı üst yazısı ile 81 İl Valiliği ile Merkez Saymanlık Müdürlüklerine gönderilen 03.06.2022 tarih ve 72032 sayılı yazıda, 7183 sayılı Kanunun 22/A maddesine dayanan Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde;

“Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödeme/işlemler sırasında söz konusu belgenin aranılması gerektiği yönünde düzenlemeye yer verilmekle birlikte, belge arama zorunluluğu açısından ödeme/işlem yapılacak hak sahiplerinin hukuki statüleri konusunda herhangi bir ayrım yapılmadığından, kamu kurumu ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüm hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılması gerekmektedir." denmektedir.

Tebliğ hükmünün i) bendinin 3 nolu alt bendinde yer alan "mahkeme ilamları veya icra emirleri" ibaresinin iptali için Ankara Barosu Başkanlığı tarafından açılan davada Danıştay 10. Dairesinin 26.11.2020 tarih ve 2018/795 E., 2020/5476 K. sayılı kararı ile anılan ibare iptal edilmiş olup, işbu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 16/2/2022 tarih ve 2021/1295E, 2022/470 K. sayılı onama kararı ile kesinleşmiştir.

Meslektaşlarımızın mahkeme ilamları ve beraat vekalet ücretlerinin icrasına yönelik vekaleten yaptıkları başvurularda, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranmaması gerektiği hatırlatılarak konuya ilişkin yaşanabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından Danıştay kararı da dikkate alınarak, açıklama yapılması talep edilmiştir.

Sözü edilen talep yazımızın bir örneği duyurumuz ekinde gönderilmekte olup, konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Son Duyurular

 • Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları değişikliği hakkında TBB 2022/89 sayılı duyurusu
  21.12.2022 16:51:41
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı Hakkında TBB 2022/86 sayılı Duyurusu
  6.12.2022 15:26:25
 • Yargıtay İçtihadları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkında 2022/81 Sayılı Duyurusu
  1.12.2022 10:04:27
 • Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı Hakkında TBB 2022/82 Sayılı Duyurusu
  1.12.2022 09:59:04
 • Baro Levhasına Veya Staj Listesine Yazılma Talebinde Bulunan Adayların Başvuru Sırasında İbraz Ettikleri Tek Hekim Raporları İle İkametgah Belgesi Hakkında TBB 2022/73 Sayılı Duyurusu
  5.11.2022 18:37:06
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı Hakkında TBB 2022/72 sayılı duyurusu
  5.11.2022 18:34:10
 • Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 39. Maddesinin Danıştay Kararı İle İptali Hakkında TBB 2022/62 Sayılı Duyurusu
  15.09.2022 08:39:42
 • KEP Üzerinden Gönderilen Başvuru Evrakları Hakkında TBB 2022/61 Sayılı Duyurusu
  14.09.2022 08:42:04