6183 Sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranması hk. TBB sayılı duyurusu2022/47

27.06.2022 15:22:43
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 20.06.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

 

DUYURU NO:2022/47

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 08.06.2022 tarih ve 1263879 sayılı üst yazısı ile 81 İl Valiliği ile Merkez Saymanlık Müdürlüklerine gönderilen 03.06.2022 tarih ve 72032 sayılı yazıda, 7183 sayılı Kanunun 22/A maddesine dayanan Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde;

“Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödeme/işlemler sırasında söz konusu belgenin aranılması gerektiği yönünde düzenlemeye yer verilmekle birlikte, belge arama zorunluluğu açısından ödeme/işlem yapılacak hak sahiplerinin hukuki statüleri konusunda herhangi bir ayrım yapılmadığından, kamu kurumu ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüm hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılması gerekmektedir." denmektedir.

Tebliğ hükmünün i) bendinin 3 nolu alt bendinde yer alan "mahkeme ilamları veya icra emirleri" ibaresinin iptali için Ankara Barosu Başkanlığı tarafından açılan davada Danıştay 10. Dairesinin 26.11.2020 tarih ve 2018/795 E., 2020/5476 K. sayılı kararı ile anılan ibare iptal edilmiş olup, işbu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 16/2/2022 tarih ve 2021/1295E, 2022/470 K. sayılı onama kararı ile kesinleşmiştir.

Meslektaşlarımızın mahkeme ilamları ve beraat vekalet ücretlerinin icrasına yönelik vekaleten yaptıkları başvurularda, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranmaması gerektiği hatırlatılarak konuya ilişkin yaşanabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından Danıştay kararı da dikkate alınarak, açıklama yapılması talep edilmiştir.

Sözü edilen talep yazımızın bir örneği duyurumuz ekinde gönderilmekte olup, konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Son Duyurular

 • Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Değişikliği Hakkında
  8.12.2023 10:23:20
 • Baro ve TBB Kesenekleri Tahsili Hk. TBB 2023/69 Sayılı Duyurusu
  19.09.2023 09:00:23
 • Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyeliği Seçimi Hakkında TBB 2023/61 Sayılı Duyurusu
  21.08.2023 17:23:38
 • 08.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kullanılacak vekâlet pulları hk.
  12.07.2023 13:21:49
 • T.B.B 2023/44 SAYILI DUYURUSU
  13.06.2023 15:55:21
 • İcranın Geri Bırakılması Kararlarında Mükerrer Harç Alınmasına İlişkin Sorunun Çözümü İçin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce Yapılan Duyuru Hakkında.
  10.06.2023 09:32:25
 • Türkiye Barolar Birliğine gönderilmesine karar verdiği bireysel başvuru ihlal kararı hakkında
  29.05.2023 10:39:02
 • 2021 ve 2023 yıllarına ait Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde Yer Alan “Seri Davalarda Ücret” Başlıklı 22. Maddesi Değişikliği Hakkında TBB 2023/35 Sayılı duyurusu
  11.04.2023 17:24:03