Veri Koruma Sicili (VERBİS)e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında TBB 2021/63 sayılı duyurusu

31.12.2021 15:36:22
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 29.12.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/63

Konu: Veri Koruma Sicili (VERBİS)e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesi ile kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlusu olarak tanımlanmış olup 16. maddesinde “veri koruma sicili” (VERBİS) düzenlenmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile;

“- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
- Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine
kadar uzatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

VERBİS-Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine giriş yapılabilmesi için https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinden öncelikle Veri Sorumlusu Yönetici Girişi yapılarak sicile kayıttan önce veri sorumlusunun teyidi için başvuru formu doldurularak KEP veya posta ile Kişisel Verileri Koruma Kurumuna gönderilecek ve başvurunun Kurumca onaylanması akabinde irtibat kişisi atama, mevcut parola değiştirme, yapılan bildirimleri görüntüleme ve Sicil kaydını silme işlemleri bu bölümden yapılabilecektir.

Devamla Sicile Kayıt butonu ile veri sorumlusunca irtibat kişisi olarak atanmış olan kişi tarafından giriş yapılması ve "e-devlet kapısı" üzerinden doğrulanması akabinde veri sorumlusuna ait Sicil kaydı tamamlanabilecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yukarıda yer verilen kararı uyarınca VERBİS’e kaydolmakla zorunlu kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının bu yükümlülüğü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihinde sona ereceği hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Ramiz Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Son Duyurular

 • TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Adalet Bakanlığı’na yönelik Tavsiye Kararı Hakkında TBB 2022/50 Duyuru Sayılı Duyurusu
  11.07.2022 14:39:45
 • 6183 Sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranması hk. TBB sayılı duyurusu.
  27.06.2022 15:22:43
 • Avukatın, ortaklığın giderilmesi davası açabilmesi için ihtiyaç duyduğu taşınmaz paydaşlarına ait T.C. kimlik numaralarının öğrenilmesine yönelik bilgi talebinin yerine getirilmesi hususunda TBB 2022/42 sayılı duyurusu
  12.06.2022 09:44:59
 • 27.05.2022 tarihinde SGK mevzuatında yapılan değişiklik hk. TBB 2022/44 sayılı duyurusu.
  9.06.2022 16:18:42
 • Avukat Kimlik Kartı ve Barokart Üretim ve Uygulama Yönergesinin İptali Hakkında TBB 2022/38 sayılı duyurusu
  24.05.2022 10:54:20
 • Elektronik Tebligat Adreslerinin Teslimine İlişkin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün Yazısı Hakkında TBB 2022/37 sayılı duyurusu
  24.05.2022 10:50:38
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Akademik Dergi Makale ve Hakemlik Daveti Hakkında TBB 2022/34 Sayılı Duyurusu
  27.04.2022 10:36:54
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkında TBB 2022/27 Sayılı Duyurusu
  21.04.2022 10:50:08