Veri Koruma Sicili (VERBİS)e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında TBB 2021/63 sayılı duyurusu

31.12.2021 15:36:22
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 29.12.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/63

Konu: Veri Koruma Sicili (VERBİS)e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesi ile kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlusu olarak tanımlanmış olup 16. maddesinde “veri koruma sicili” (VERBİS) düzenlenmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile;

“- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
- Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine
kadar uzatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

VERBİS-Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine giriş yapılabilmesi için https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinden öncelikle Veri Sorumlusu Yönetici Girişi yapılarak sicile kayıttan önce veri sorumlusunun teyidi için başvuru formu doldurularak KEP veya posta ile Kişisel Verileri Koruma Kurumuna gönderilecek ve başvurunun Kurumca onaylanması akabinde irtibat kişisi atama, mevcut parola değiştirme, yapılan bildirimleri görüntüleme ve Sicil kaydını silme işlemleri bu bölümden yapılabilecektir.

Devamla Sicile Kayıt butonu ile veri sorumlusunca irtibat kişisi olarak atanmış olan kişi tarafından giriş yapılması ve "e-devlet kapısı" üzerinden doğrulanması akabinde veri sorumlusuna ait Sicil kaydı tamamlanabilecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yukarıda yer verilen kararı uyarınca VERBİS’e kaydolmakla zorunlu kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının bu yükümlülüğü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihinde sona ereceği hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Ramiz Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Son Duyurular

 • Veri Koruma Sicili (VERBİS)e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında TBB 2021/63 sayılı duyurusu
  31.12.2021 15:36:22
 • Stajyer Avukat Kimlik Kartları hk. TBB 2021/61 sayılı duyurusu.
  30.12.2021 08:33:21
 • Vezne Devir İşlemleri Hakkında TBB 2021/64 sayılı duyurusu
  30.12.2021 08:27:14
 • 2022 yılında kullanılacak vekâlet pulları hk. TBB 2021/62 sayılı duyurusu
  30.12.2021 08:24:48
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkında TBB 2021/58 sayılı duyurusu
  23.12.2021 13:52:24
 • Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nın Anayasa Mahkemesine Seçilecek Üç Aday Adayının Belirlenerek TBMM’ye Bildirilmesi Hakkındaki Yazısı
  17.12.2021 16:45:19
 • Avukatın, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2.maddesi kapsamındaki bilgi ve belge inceleme talebinin mevzuata uygun olarak değerlendirilmesi ve bu yöndeki taleplerin etkin ve süratle sonuçlandırılması hususlarında ......
  6.12.2021 16:16:52
 • İHEM Projesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi nezdinde görevlendirmeler gerçekleştirileceği hk. TBB 2021/50 sayılı duyurusu
  22.11.2021 11:42:45