Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği Hakkında TBB 2021/22 sayılı duyurusu

18.5.2021 15:25:52
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 17.05.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/22
 

Konu: Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği Hakkında.

 

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 03.05.2021 günlü E-27239794-010-03-0008-2020-41/606 sayılı yazı ile ekinde yer alan 30.04.2021 tarih 31470 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği ilişikte gönderilmiştir.

Yönetmelik hazırlanırken alınan kurum görüşleri de dikkate alınarak söz konusu Yönetmeliğin 17 ilâ 19 uncu maddelerinde Adalet Bakanlığı nezdinde, adli destek ve mağdur hizmetlerine ilişkin danışma organı niteliğinde görev yapmak üzere ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında ilgili Bakanlık ve kurum temsilcilerinin katılımı ile Danışma Kurulunun oluşturulması, görevleri ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümlere yer verilmiş, yine aynı Yönetmeliğin 28 ilâ 30 uncu maddelerinde de müdürlük kurulan yerlerde sunulan adli destek ve mağdur hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekilinin başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla kurulacak koordinasyon kurullarının oluşturulması, görevleri ve çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir.

Bu kapsamda merkezde kurulacak Danışma Kurulunda Türkiye Barolar Birliği Başkan veya temsilcisine, yine müdürlük bulunan yerlerde kurulacak koordinasyon kurullarına da Baro başkanı veya temsilcisine yer verilmiştir. Danışma Kurulunun yılda en az bir kez, Koordinasyon Kurullarının ise yılda en az iki kez toplanması öngörülmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği

Son Duyurular

 • Kolluk birimlerinde ifade alınması sırasında ifade tutanağında avukat beyanlarına da yer verilmesi hususunda TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Tavsiye Kararı Hakkında TBB 2021/33 sayılı duyurusu
  26.7.2021 15:01:13
 • Kişisel verilere ilişkin bilgi belge almaya ilişkin yetkinin dava vekaletnamelerine işlem ilgilisinin talebi üzerine seçimlik olarak eklenebileceği hakkında TBB 2021/30sayılı duyurusu
  26.7.2021 14:56:51
 • Yargıtay'ın bazı hukuk ve ceza dairelerinin kapatılmasına, iş bölümünün yeniden düzenlenmesine ilişkin Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
  23.6.2021 12:09:45
 • Avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları faizlerinin yapılandırılması hk. TBB 2021/26 sayılı duyurusu.
  10.6.2021 11:47:52
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun Kararı Hakkında TBB 2021/24 sayılı duyurusu
  24.5.2021 10:57:45
 • Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği Hakkında TBB 2021/22 sayılı duyurusu
  24.5.2021 10:53:49
 • Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği Hakkında TBB 2021/22 sayılı duyurusu
  18.5.2021 15:25:52
 • KDV Tevkifatı Uygulaması Hakında TBB 2021/20 Sayılı Duyurusu
  19.4.2021 12:24:39