Muğla Barosu Logosu

                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web sitemizi nasıl buldunuzANKARA

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2013 YILI HARÇLAR TARİFESİ

 

492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca; 2013 yılı için %7,80 olarak belirlenen yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen harçlara ilişkin tebliğ, 01.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlamıştır. Ulaşmak için tıklayınız.

 

   

1 Ocak 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28515
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 69)
492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,
“…
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.
Bu suretle hesaplanan harç tutarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri, nazara alınmaz.
… Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulamak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispi haçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.”
hükmüne yer verilmiştir.
Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve (419) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2012 yılında uygulanan maktu ve nispi harçlar ( (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri hariç olmak üzere) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), %15 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.
Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.
Tebliğ olunur.

 

(1) SAYILI TARİFE  
Yargı Harçları :  
 A) Mahkeme harçları:  
(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla,  idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde  
I- Başvurma harcı:  
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,  
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde     11,30
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde     24,30
3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.) 37,25
4. (6216 sayılı Kanunun 75/8'inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 03/04/2011) Anayasa Mahkemesinde  198,35
II- Celse Harcı:  
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)  
1.Sulh mahkemeleri:  
a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan  (13,95 TL)'den aşağı olmamak üzere   (Binde 2,27)
b)Belli bir değer bulunmayan  davalarda    13,95
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (24,30 TL)'den az olmamak üzere     (Binde 2,27)
III- Karar ve ilam harcı:  
1.Nispi harç:  
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden                                                                                                                                                                                            (Binde 68,31)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.  
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)     (Binde 11,38)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)      (Binde 4,55)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)  (Binde 11,38)
e) (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005)  Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.  
f)(5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007)  Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden   (Binde 68,31)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.  
 Nispi harçlar  (24,30 TL)'den aşağı olamaz.  
2. Maktu harç:  
a) 1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında kalan kararlarında  24,30
b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında  50,45
c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 40,00
d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında    40,00
IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:14/04/2011)  
a)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında                          
119,00
b)(Anayasa Mahkemesi'nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
c)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında 119,00
d)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda 66,10
e)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 66,10
f)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)Bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 26,45
g)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011) İdari yaptırımlar konusunda sulh ceza mahkemelerince verilen son karara karşı itirazen yapılacak başvurularda 26,45
h)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)İcra mahkemelerinin kararlarına karşı itirazen yapılacak başvurularda 26,45
(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra, Yürülük;01/08/2010)  
V- Keşif Harcı  170,80
(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)  
B) İcra ve iflas harçları:  
I. İcra harçları:  
1.İcraya başvurma harcı      24,30
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı  24,30
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:  
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan  (Yüzde 4,55)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan   (Yüzde 11,38)
d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan      (Yüzde 4,55)
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 2,27)
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:  
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde     (Yüzde 2,27)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55)
g)Menkul tesliminde;  
aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde  (Yüzde 2,27)
bb)İcra marifetiyle teslim halinde  (Yüzde 4,55)
h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.  
4.İdare harçları:    
 (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) 16,90
II. İflas harçları:  
1.Maktu harç:  
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı   40,00
2.Konunun değeri üzerinden harç:  
a)İflasta paylaşılan para üzerinden  (Yüzde 4,55)
b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden  (Binde 11,38)
(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra, Yürülük;01/08/2010)  
III. Haciz, teslim ve satış harcı 56,85
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)   
C) Ticaret sicili harçları:  
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)  
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   180,05
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde  516,25
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde  1.163,20
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):  
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   89,35
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde  127,95
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 283,10
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:  
(Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil)   
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   89,35
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 127,95
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 283,10
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   34,90
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 50,45
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 89,35
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.  
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:  
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 8,95
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)   29,80
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):  
I. Suret harçları:  
a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)  1,55
b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden  1,55
(Tasdikli fotokopiler dahil)     
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)  3,75
d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden  3,75
(Tasdikli fotokopiler dahil)  
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.  
II. Muhafaza harçları:  
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:  
a)Bir yıla kadar   (Binde 11,38)
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için  (Binde 5,69)
III. Defter tutma harçları:  
a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (13,95 TL)'den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden  (Binde 4,55)
b)Miras işlerinde defter tutulmasında:  
aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden          (Binde 4,55)
bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise   37,25
c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden   37,25
IV. Miras işlerine ait harçlar:  
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden  (Binde 4,55)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)  
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:  
Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:  
a)Belli bir meblağı ihtiva edenler    (Binde 1,13)
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler      50,45
   
(2) SAYILI TARİFE  
Noter Harçları :  
I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:  
1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için (Binde 1,13)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (50,45 TL)'den az, (25.874,70 TL)'den çok olamaz.  
2. Emanet harçları:  
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 2,27)
Harç miktarı (3,75 TL)'den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.
Yıl kesirleri tam itibar olunur.
 
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: (Binde 4,55)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.  
4. Konşimento yazılması harcı:  
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan 0,453
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)  
II. Maktu harçlar:  
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden 7,90
2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için 13,95
3.Vekaletnameler:  
a)Özel vekaletnamelerde beher imza için 6,60
b)Genel vekaletnamelerde beher imza için 10,40
4.Defter tasdiki:  
a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):  
aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 19,55
bb)Serbest meslek kazanç defteri 24,30
cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler 24,30
b)Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:  
100 sayfaya kadar (100 dahil) 6,40
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 6,40
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.  
5.Suretler ve tercümeler:  
a)İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından 1,55
b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 3,75
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) 13,95
7.Tespit ve tutanak harçları:  
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti 13,95
8.Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar;   
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 257,45
9.Düzeltme harcı:  
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için 2,95
10.Mukavele feshi harcı:  
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için 2,95
11.(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011)Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan 50,45
   
(3) SAYILI TARİFE  
Vergi Yargısı Harçları :  
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.  
I- Başvurma harcı:  
a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma 24,30
b)Danıştaya başvurma 50,45
c) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) Danıştay'a temyiz başvurularında 105,10
d) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda 70,05
II- Nispi harçlar:  
a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:  
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (24,30 TL)'den az olmamak üzere (Binde 4,55)
b)Danıştay kararlarında:  
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (50,45 TL)'den az olmamak üzere (Binde 9,10)
(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)  
III- Maktu harç:  
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:  
a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında 24,30
b)Danıştay kararlarında 50,45
c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında 50,45
IV- Suret harçları:  
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil) 1,15
   
(4) SAYILI TARİFE  
Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar :  
I- Tapu işlemleri:  
1.Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden (Binde 11,38)
2.Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden (Binde 1593,9)
3. (5831 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişen madde. Yürürlük: 27/1/2009)  
a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 22,77)
b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 11,38)
4.Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 68,31)
5.Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden (Binde 68,31)
6. a)İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 11,38)
b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 11,38)
c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 4,55)
7.İpotek tesisinde:  
a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden (Binde 4,55)
b)İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden (Binde 4,55)
c)Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden (Binde 2,27)
8.Muvakkat tesciller:  
Medeni Kanunun 921'inci maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1011 inci maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden (Binde 2,27)
9.Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden (Binde 6,83)
10.Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden (Binde 6,83)
11.Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden, (Binde 4,55)
12. (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük: 28/2/2009) Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz.) bedelsiz olanlarda emlak vergisi değeri üzerinden (Binde 6,83)
13. a) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) 156,55
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için) 78,25
Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.  
b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden (Binde 22,77)
c) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için) 78,25
14.Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden 16,90
15.Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 2,27)
16.Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için 34,90
17.İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 6,40
18.Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden (Binde 11,38)
19.Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 136,62)
20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı  (Binde 20)
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.  
Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.  
b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:24/04/2003)   
Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için (Binde 20)
c)(4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998)  
Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için (Binde 20)
d)(4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998)  
Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük;4/4/2007) (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için (Binde 20)
e) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için (Binde 20)
f) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29/7/1998) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Binde 20)
g) (Ek: 21/11/2012-6361/51 md.) Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.) (Binde 4,55)
Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64'üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.  
II- Kadastro ve tapulama işlemleri:  
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:  
a)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında, (Binde 6,83)
b)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında, (Binde 11,38)
c)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan, (Binde 9,10)
d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan,  (Binde 13,66)
(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (13,95 TL)'den aşağı olamaz.)  
Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (13,95 TL)'dir.  
(5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.  
( 5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 28/2/2009)  
   
(5) SAYILI TARİFE  
Konsolosluk Harçları :  
I- Değer üzerinden alınacak harçlar :  
1. Tereke işlerinde:  
a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden (Binde 22,77)
b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden (Binde 11,38)
2. Sulhnameler:  
(Kararda yazılı değer üzerinden):  
a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil (Binde 45,54)
b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten (Binde 11,38)
3. Kıymetli eşyanın tesliminde:  
Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde (Binde 6,83)
4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden (Binde 2,27)
II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:  
1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri :Beher rüsum tonilatosundan 0,877
2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan 0,454
3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan 0,454
III. Maktu harçlar:  
1.Gemi jurnalinin tasdiki:  
a)Jurnalin tasdiki 76,30
b)Jurnala sayfa ilavesi 29,80
2.Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri 309,25
3.İmza ve mühür tasdiki:  
a)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) 29,80
b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) 60,50
4.Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil) 29,80
5.İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:  
a)Birinci sayfa için  29,80
b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için 13,95
6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:  
a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için) 50,45
b)Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için) 102,45
7. Terekenin mühürlenmesi 76,30
8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki 45,30
9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar 29,80
10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak 76,30
   
(6) SAYILI TARİFE   
Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları :  
(4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)  
I- Pasaport Harçları:  
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:  
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)  
6 aya kadar olanlar 92,55
1 yıl için olanlar 135,20
2 yıl için olanlar 220,65
3 yıl için olanlar 313,25
3 yıldan fazla süreli olanlar 441,40
Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.  
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.  
3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.  
II- Vize müracaat ve vize harçları:  
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)  
1. Giriş vizeleri:  
a) Tek giriş 308,65
b) Müteaddit giriş 1.033,50
2. Transit vizeleri  
a) Tek transit 308,65
b) Çift transit 619,15
(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)  
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.  
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri 515,75
III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:  
1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)   
1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (21,75 TL)’den az, (110,80 TL)’den çok olamaz.) 11,70
1 aydan sonraki her ay için  73,65
İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.  
(4731 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle eklenen cümleler.Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)  
(4761 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle eklenen cümle.Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.  
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 179,45
IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzinBelgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm.Yürürlük:6/9/2003)  
1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:  
a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) 158,25
b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil)  476,30
Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.  
2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi: 794,50
3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi: 1.590,15
Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.  
   
   
(7) SAYILI TARİFE  
Gemi ve Liman Harçları :  
I- Gemi sicil işlemleri:  
1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan: 0,187
(153,75 TL’den az, 10.349,30 TL’den çok olamaz.)  
2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden (Binde 22,77)
(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)  
3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden (Binde 5,69)
4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden (Binde 5,69)
5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden (Onbinde 11,38)
6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden (Onbinde 11,38)
7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz) 13,95
8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan 0,187
(13,95 TL’den az, 257,60 TL’den çok olamaz.)  
9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) 6,40
II. Liman işlemleri:  
1. Denize elverişlilik belgesi:  
En az 50,45 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:  
 İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,578
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan  0,312
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan  0,156
(Harç tutarı 1.551,40 TL’den çok olamaz.)  
2. Ölçme Belgesi:  
En az (102,45 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:   
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,767
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,767
Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,578
3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 4.139,00 TL’den çok olamaz) 0,312
3. Yola elverişlilik belgesi:  
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:  
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden 29,80
151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden 50,45
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden 102,45
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden 127,95
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.  
4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan 0,578
(76,30 TL’den az 2.586,80 TL’den çok olamaz)  
5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki 11,30
6. Yeterlik belgesi harçları:(5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004)  
a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı 76,30
b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı 50,45
c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı 29,80
d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı 21,75
7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1.1.2004) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslar arası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri 13,95
8. Gemi sörvey belgeleri:  
a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (24,30 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (257,60 TL)’den çok olamaz. 0,046
b) Muafiyet belgesi  50,45
(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)  
9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (50,45 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:  
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,578
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,312
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan  0,156
(Harç tutarı 1.551,40 Türk Lirasından çok olamaz.)  
10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)  
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:  
11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden 10,65
101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden 21,75
251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden 44,15
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden 88,70
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden 110,80
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.  
   
(8) SAYILI TARİFE  
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları :  
I- İmalat ruhsatları:  
1. Müstahzar ruhsatnameleri:   
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:  
a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler 1.033,75
b)Memleket içinde imal olunanlar 516,25
c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:  
-Hariçten ithal edilenler 516,25
-Memleket içinde imal olunanlardan 257,60
2.Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004)  
a) Başvuru harcı 17,40
b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri 17,40
 (Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)  
c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı 86,95
d) Ek patent belgesi düzenleme harcı 86,95
e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı 86,95
f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.) 86,95
g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;  
- Devir 86,95
- Veraset 86,95
- Lisans 99,70
- Rehin 86,95
- Mevki fiil 86,95
h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı 99,70
3. Endüstriyel tasarımlar:  
a) Tekli tasarım başvuru harcı 27,05
b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı 71,60
c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı 14,85
d) Tasarım tescil harcı 28,65
e) Yenileme harcı (her bir yenilemede) 170,90
f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme) 257,30
g) Devir şerhi tescil 86,95
h) Lisans işlemi kayıt harcı 170,90
ı) Veraset ve intikal işlemi harcı 49,45
i) Birleşme kayıt harcı 127,95
j) Rüçhan hakkı kayıt harcı 99,70
k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi 28,65
l) Menşei memleket belgelerinden 99,70
m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı 618,50
4. Markalar:  
a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için) 71,60
b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak) 71,60
c) Marka yenileme harcı 186,15
d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı 248,20
e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı 150,85
f) Marka devir işlemi kayıt harcı 138,25
g) Lisans kayıt ve yenileme harcı 248,20
h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı 91,25
ı) Rehine işlemi kayıt harcı 143,30
i) Rüçhan hakkı kayıt harcı 99,70
j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı 71,60
k) Öncelikli başvuru harcı  1.158,20
l) Uluslararası başvuru harcı 71,60
5. Coğrafi işaretler:  
a) Başvuru harcı 17,40
b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı 17,40
c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı 17,40
6. Marka ve patent vekillerinden:  
a) Sicil kayıt harcı 248,20
b) Sicil yenileme harcı 248,20
c) Marka ve patent vekilliği belge harcı 248,20
II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:  
(4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle kaldırılmıştır.)  
III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları:  
1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden 309,25
2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için) 775,10
3. Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl için) 2.715,60
4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)  
a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri 4.656,60
b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri 5.432,40
c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri 7.761,45
d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri 11.798,65
5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları (Her yıl için) 15.524,50
6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her yıl için) 516,25
7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla işletme imtiyazlı sahalara fenni nezaretçi tayini taleplerinden 387,05
8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinden 1.939,30
Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri sırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar yeniden alınır.  
IV- Petrol işlemleri:  
1. Sicil işlemleri:  
a)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden 387,05
b)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden 464,30
c)Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden 231,75
d)Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında,diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden 387,05
e)Diğer hususların tescilinden 153,90